2021 Top 10 Friends Dare

2021 Top 10 Friends Dare

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟