Real or Fake Buddy Test

Real or Fake Buddy Test


شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟