Real or Fake Buddy Test

Real or Fake Buddy Test


شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟