2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟