2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟